skip to Main Content

ABY ZGŁOSIĆ ABSTRAKT NIE TRZEBA SIĘ REJESTROWAĆ

Szanowni Państwo,
podczas XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego istnieje możliwość prezentacji swojej pracy w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji plakatowej.

Zgłoś streszczenie Konkurs dla studentów – KLIKNIJ TUTAJ

➤ Zgłoszenie pracy do programu naukowego Zjazdu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza → KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ FORMULARZ ←
➤ Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków powinny zostać podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
➤ Prace nie mogą zawierać piśmiennictwa, adresu instytucji, stopni naukowych oraz danych, na podstawie których można zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi. Dane te będą bezwzględnie usuwane przez moderatorów.
➤ Nazwy grantów winny zostać wpisane w polu „Źródło finansowania pracy naukowej”
➤ Tabele, wykresy lub rysunki prosimy zamieszczać wraz ze streszczeniem w załączniku w formacie PDF. Wspomniane formy prezentacji wyników nie będą jednak publikowane w książce streszczeń.
➤ Osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność za przesłaną treść abstraktu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy gramatyczne, interpunkcyjne, stylistyczne, ortograficzne i in.
➤ Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, iż posiada zgody Autorów oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (swoich oraz współautorów) podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznianie wyników kwalifikacji streszczeń na stronie Zjazdu oraz w materiałach zjazdowych. Oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu zgłaszania streszczeń oraz posiada i wyraża zgodę na posługiwanie się przez Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o. adresami mailowymi Autorów oraz numerami telefonów podanymi podczas rejestracji pracy.
➤ Możliwość prezentacji pracy podczas Zjazdu oraz na łamach czasopisma Diabetologia Kliniczna będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili udział w Zjeździe.
➤ Wszelkie zmiany w streszczeniach należy zgłaszać w czytelny sposób wyłącznie mailowo na adres kknap@grupabachleda.pl. Wprowadzenie zmian zostanie każdorazowo potwierdzone przez Biuro Organizacyjne Zjazdu zwrotną wiadomością e-mail.
➤ Streszczenia prac przyjętych do prezentacji zostaną wydrukowane w Diabetologii Klinicznej oraz będą dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tj.: www.cukrzyca.info.pl.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 29.02.2020 r.termin został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Ocena recenzentów: 30.05.2020 r.
Powiadomienia autorów: 30.06.2020 r.

Zgłoś streszczenie

KONSTRUKCJA STRESZCZENIA:

➤ wybór preferowanego typu sesji (ustna / plakatowa / ustna-studencka / plakatowa-studencka)
➤ tytuł pracy (bez skrótów, DRUKOWANYMI LITERAMI)
➤ dane autorów (pełne imię i nazwisko autora, imiona i nazwiska współautorów, afiliacja, adresy e-mail)
➤ wybór autora prezentującego pracę wraz z bezpośrednim kontaktem (mail + telefon)
➤ treść abstraktu z podziałem na: wprowadzenie, cel, materiał, metody, wyniki, wnioski (maksymalnie 400 słów)
➤ akceptacja oświadczeń

Nadesłane streszczenia zostaną anonimowo ocenione przez Komitet Naukowy XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej, bądź o jej odrzuceniu. Komitet Naukowy nie ma obowiązku podania przyczyny odrzucenia pracy.

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI USTNEJ

Po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych. Informacje na temat sesji zostaną opublikowane na stronie Zjazdu bliżej terminu Wydarzenia. Wszelkie informacje zostaną przesłane mailowo do autorów prezentujących prace.

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI PLAKATOWEJ

Prosimy o przygotowanie plakatu o wymiarach 70 cm x 100 cm (orientacja pionowa, format B1) zawierającego tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, inicjał imienia oraz nazwiska współautorów. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Zjazdu. Wszelkie informacje zostaną przesłane mailowo do autorów prezentujących prace oraz w późniejszym terminie zamieszczone na stronie internetowej.

Zgłoś streszczenie

Back To Top